Tag: โรควิตกกังวล

  • นิสัย ย้ำคิด ย้ำทำ..เสี่ยงเป็นโรค

    ไม่น่าเชื่อว่าการย้ำคิด ย้ำทำ จะเป็นอาการของโรคอย่างหนึ่งของความผิดปกติทางอารมณ์ และความกังวลที่จะมีในแง่ลบว่าสิ่งร้าย ๆ จะเกิดขึ้นคิดเรื่องเดิม และมีการกระทำซ้ำ ๆ

     

    เพิ่มเติม