Tag: โรคมะเร็ง

  • Anti-Aging Medicine ศาสตร์ใหม่ทางการแพทย์

     เมื่อคนเราอายุมากขึ้นย่อมมีความเสื่อมเกิดขึ้นในร่างกาย และตามมาด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ที่เกิดจากความเสื่อมโทรมของร่างกาย...

    เพิ่มเติม
  • ผู้หญิงควรหยุดสูบก่อนเสี่ยง

    ในปัจจุบัน อัตราการสูบบุหรี่ในสุภาพสตรีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป   แต่ท่านทราบหรือว่า โทษของการสูบบุหรี่ในผู้หญิงมีไม่น้อยไปกว่า ผู้ชายเลย

    เพิ่มเติม
Show Buttons
Hide Buttons