Tag: อาการข้อเข่าเสื่อม

  • คุณเข้าข่าย…เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมหรือยัง?

    เปรียบร่างกายของคนเราเหมือนเครื่องยนต์ อวัยวะทุกส่วนเมื่อถูกใช้งานมาเป็นเวลานาน ใช้งานหนัก และใช้งานอย่างละเลยจนขาดการดูแล ก็ย่อมเสื่อมสมรรถภาพลง เช่นเดียวกันกับ “ข้อเข่า” เมื่ออายุเข้าสู่วัย 40 ปีขึ้นไป กระดูกข้อเข่าจะเริ่มเสื่อมลงจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก

    เพิ่มเติม