chat

Tag: ถุงน่อง

  • ถุงน่องกับการป้องกันเส้นเลือดขอด

    ปัญหาเส้นเลือดขอด เราสามารถที่จะรักษาหรือป้องกันไม่ให้เกิดได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ด้วยการใส่ถุงน่องป้องกันรักษาเส้นเลือดขอด แต่ถุงน่องจะช่วยป้องกันการเกิดเส้นเลือดได้ในกรณีที่เป็นเป็นระยะเริ่มต้นเท่านั้น

    เพิ่มเติม