chat

Tag: กล้วย

  • มาทานกล้วยกันเถอะ

    เชื่อว่าช่วงวัยเด็กทุกคนจะต้องถูกเลี้ยงด้วยผลไม้บดอ่อนๆ สีเหลือง ที่กินแล้วช่วยเรื่องขับถ่าย ซึ่งผลไม้ชนิดนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ นั่นคือ “กล้วย”

    เพิ่มเติม