ห้องเดี่ยว

Ward 6A,6D,8AB,8C,8D,9AB
อัตราค่าห้องพัก 3,480 บาท
ค่าบริการพยาบาล / วัน 1,000  บาท
ค่าอาหารต่อวัน  
1. อาหารไทย 480  บาท
2. อาหารนานาชาติ 500  บาท
Show Buttons
Hide Buttons