ห้องเดี่ยวพิเศษ

Ward 9C,10AB,10C,10D
อัตราค่าห้องพัก 3,980 บาท
ค่าบริการพยาบาล / วัน 1,200 บาท
ค่าอาหารต่อวัน
1. อาหารไทย 480 บาท
2. อาหารนานาชาติ 500 บาท
Show Buttons
Hide Buttons