ห้องคู่


Ward 6A,8AB,8C,8D,9AB
อัตราค่าห้องพัก 3,180 บาท
ค่าบริการพยาบาล / วัน 1,000  บาท
ค่าอาหารต่อวัน
1. อาหารไทย 480 บาท
2. อาหารนานาชาติ 500 บาท
Show Buttons
Hide Buttons