ห้องคู่พิเศษ


Ward 10AB
อัตราค่าห้องพัก 3,580 บาท
ค่าบริการพยาบาล / วัน 1,200  บาท
ค่าอาหารต่อวัน
1. อาหารไทย 480  บาท
2. อาหารนานาชาติ 500  บาท
Show Buttons
Hide Buttons