logo yanhee thai

รายการชำระเงิน

รายการเแพ็คเกจที่เลือก:

โปรแกรม ตรวจสุขภาพสูงวัย 55 ปี ขึ้นไป ชาย

ช่องทางการชำระเงิน

สรุปยอดการชำระเงิน:

ราคา 13,700 บาท