chat

NICU วิกฤติทารกแรกเกิด

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง

NICU เป็นห้องที่มีการจัดห้องได้มาตรฐาน ภายในห้องมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย สะอาด ปลอดเชื้อเพื่อสามารถดูแลลูกน้อยได้ทันท่วงทีในกรณีฉุกเฉิน ทารกที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดมากกว่าทารกปกติ ได้แก่ ทารกคลอดก่อนกำหนด ,ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ ,ทารกแฝดสอง แฝดสาม หรือแฝดสี่ ,ทารกแรกเกิดที่ตรวจพบมีอาการผิดปกติ โดยทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมเฉพาะทางจะเข้ามาดูแล พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ฟรี Wi-Fi


ค่าบริการห้องพัก

ราคาห้อง 2,200 บาท

ค่าบริการพยาบาล/วัน 1,500 บาท

ค่าบริการ รพ./วัน 500 บาท

ค่าอาหารไทย/วัน – บาท

รวมราคา 4,200 บาท


* หมายเหตุ :

  1. อัตรานี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป
  2. การคิดค่าบริการห้องพัก 1 วัน = 24 ชั่วโมง และผ่อนผันให้อีก 6 ชั่วโมง
  3. อัตราดังกล่าวไม่รวมค่ายา ค่าเเพทย์ ค่าตรวจพิเศษต่างๆ
  4. กรณีรับผู้ป่วยไว้ และจำหน่ายในวันแรก หากเกิน 6 ชั่วโมงให้นับเป็น 1 วัน
  5. กรณีที่รับผู้ป่วยไว้แล้ว ต่อมาผู้ป่วยเสียชีวิตก่อน 6 ชั่วโมง ให้นับเป็น 1 วัน
  6. โรงพยาบาลฯ ไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารในห้องพัก
  7. การให้บริการห้องพักแต่ละประเภทจะขึ้นอยู่กับประเภทการเข้ารับการรักษา
  8. รูปภาพเพื่อประกอบการแสดงตัวอย่างเท่านั้น
  9. ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า