วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลยันฮี จะเป็นผู้นำด้านการรักษาความงาม และ สุขภาพ อย่างครบวงจรระดับแนวหน้าของวงการแพทย์ ภายในปี 2563

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นในการบริการด้านความงาม และ สุขภาพอย่างครบวงจร ควบคู่กับการรักษาด้านแพทย์ทางเลือก โดยแพทย์เฉพาะทาง และเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายใต้การพัฒนาคุณภาพการรักษา และ การบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัย และ ความประทับใจของผู้รับบริการทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

ปรัชญา (PHILOSOPHY)

คุณภาพ คือ ความยั่งยืนขององค์กร

ค่านิยมหลักและแนวคิดหลัก (Core Value and Concept)

S

Service Differentiation

มีการจัดระบบการให้บริการที่มีความแตกต่างในลูกค้าแต่ละกลุ่ม

W

Whole Quality Concern

มีการให้บริการที่มีคุณภาพทั้งกระบวนการ

E

Expert

ให้บริการโดยแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

E

Efficiency

มุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

T

Teamwork

มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม

นโยบายคุณภาพ

รักษาดี มีมาตรฐาน บริการเป็นเลิศ เกิดประโยชน์ต่อสังคม

1. รักษาดี
หมายถึง
ในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ลูกค้า เราจะมุ่งมั่นในการรักษาพยาบาลด้วยความซื่อสัตย์ และเป็นธรรมต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
2. มีมาตรฐาน
หมายถึง
ในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ลูกค้า เราจะมุ่งมั่นในการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมทั้งพัฒนามาตรฐานการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
3. บริการเป็นเลิศ
หมายถึง
ความตั้งใจในการบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าทุกระดับ แก้ไข และปรับปรุงการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
4. เกิดประโยชน์ต่อสังคม
หมายถึง
ความตั้งใจที่จะใช้ความชำนาญทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงความชำนาญพิเศษทางด้านศัลยกรรมพลาสติกของโรงพยาบาลตอบแทนให้แก่สังคม โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง