รางวัลแห่งความภูมิใจ

รางวัลแห่งความภูมิใจ

 

โรงพยาบาลยันฮี ได้รับการรับรององค์กรตามระบบมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นหลักประกันว่าผู้มารับบริการจะได้รับบริการที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องตามข้อกำหนดในระบบมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ ดังนี้

มาตรฐาน HA

โรงพยาบาลยันฮี ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation หรือ HA) ซึ่งเป็นมาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการรักษาพยาบาล การบริการที่ปลอดภัย ได้รับการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย และศักดิ์ศรีของความเป็นคนมากขึ้น ภายใต้การรักษาแบบองค์รวมที่ดูแลทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ

โรงพยาบาลได้รับการรับรอง
ระยะเวลาการรับรอง 12 มกราคม 2559 – 11 มกราคม 2562

 

มาตรฐาน JCI

โรงพยาบาลยันฮี ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน JCI (The Joint Commission International)จากสถาบันของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยให้การรับรองโรงพยาบาลว่ามีมาตรฐานในการบริหารจัดการองค์กร ทิศทางและภาวะผู้นำ ระบบโครงสร้างความปลอดภัยทางกายภาพ ระบบการรองรับภาวะฉุกเฉิน ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ระบบการสื่อสารและสารสนเทศ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษาตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามาในโรงพยาบาลจนกระทั่งผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและอาการที่เป็น รวมถึงการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเพื่อให้กระบวนการดูแลรักษาเกิดผลลัพธ์ที่ให้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย

 โรงพยาบาลได้รับการรับรอง
 ระยะเวลาการรับรอง  18 มีนาคม 2560 – 17 มีนาคม 2563

Show Buttons
Hide Buttons