chat

รางวัลแห่งความภูมิใจ

รางวัลแห่งความภูมิใจ

 

โรงพยาบาลยันฮี ได้รับการรับรององค์กรตามระบบมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นหลักประกันว่าผู้มารับบริการจะได้รับบริการที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องตามข้อกำหนดในระบบมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ ดังนี้

มาตรฐาน JCI

โรงพยาบาลยันฮี ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน JCI (The Joint Commission International)จากสถาบันของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยให้การรับรองโรงพยาบาลว่ามีมาตรฐานในการบริหารจัดการองค์กร ทิศทางและภาวะผู้นำ ระบบโครงสร้างความปลอดภัยทางกายภาพ ระบบการรองรับภาวะฉุกเฉิน ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ระบบการสื่อสารและสารสนเทศ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษาตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามาในโรงพยาบาลจนกระทั่งผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและอาการที่เป็น รวมถึงการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเพื่อให้กระบวนการดูแลรักษาเกิดผลลัพธ์ที่ให้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย

 โรงพยาบาลได้รับการรับรอง
 ระยะเวลาการรับรอง  11 มีนาคม 2566 – 10 มีนาคม 2569