มาตรการป้องกันและรับมือ COVID-19

โรงพยาบาลยันฮี ตั้งรับ เตรียมพร้อม ป้องกัน และลดการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19

โรงพยาบาลยันฮีคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้มารับบริการและบุคลากรทุกท่าน จากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่บริการ

โดยยึดหลักการเตรียมความพร้อมตามแนวทางของ “องค์การอนามัยโลก หรือ WHO” ดังนี้

  • ตั้งรับและเตรียมพร้อม
  • ค้นหาโรคเพื่อป้องกันและรักษา
  • ลดการแพร่เชื้อ
  • เรียนรู้และคิดค้นแนวทางใหม่ๆในการป้องกันและรักษา

โดยรพ. มีมาตรการดังนี้

  • คัดกรองตั้งแต่ประตูทางเข้า ด้วยการวัดไข้โดยใช้เทอร์โมสแกน ผู้ที่ผ่านเข้า-ออก อย่างต่อเนื่องทุกราย รวมถึงการซักประวัติเจ็บป่วยและประวัติการเดินทางเบื้องต้น


  • หากมีผู้รับบริการที่เข้าเกณฑ์ต้องได้รับการตรวจคัดกรอง หรือ ผู้ป่วยที่มีไข้ ไอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อย จะมีศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจ (ARI) แยกออกจากตัวอาคารตัวโรงพยาบาลซึ่งอยู่ ณ บริเวณด้านข้างรพ. เพื่อให้บริการแบบ One Stop Service  • รองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และมีอาการทางระบบหายใจ ด้วยห้องตรวจแยกโรคแรงดันลบ โดยมีอุปกรณ์ป้องกันครบทุกชนิดตามมาตรฐาน

  • จัดสรรทีมแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ ที่ถูกอบรม เพื่อดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะ

ร่วมเป็นกำลังใจ ฝ่าวิกฤติไวรัส COVID-19 ไปด้วยกัน