(VDO) ปวดหัวไมเกรนรักษาได้ด้วย HBO

     รักษาอาการปวดหัวไมเกรน ด้วยวิธี HBO โดยการให้ออกซิเจนบริสุทธิ์เข้าสู่ร่างกาย ท่านใดที่มักมีอาการปวดหัวไมเกรน ลองให้ HBO เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการรักษานะคะ

Show Buttons
Hide Buttons