chat

เติมเต็มรอยยิ้มให้สดใสด้วย…รากเทียม

รากฟันเทียม

ผู้ที่มีการสูญเสียฟันส่วนใหญ่ มักจะประสบปัญหาในการ บดเคี้ยว ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้สูญเสียฟันจากอุบัติเหตุ ต้องอาศัยการใส่ฟันปลอมกันเป็นส่วนใหญ่ แต่ด้วยวิวัฒนาการในปัจจุบันมีการรักษาด้วยทันตกรรม “รากฟันเทียม” นํามาใช้ทดแทนการทําฟันปลอม และมีความสวยงามเสมือนฟันแท้ ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีกว่าฟันปลอมชนิดอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด ลดปัญหาฟันปลอมหลวมจากการใช้งานไปนานๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้น สามารถพูดออกเสียงได้ถนัดชัดเจน ลดความรําคาญจากการใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ เพิ่มความมั่นใจและเสริมบุคลิกภาพให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการการพูด การรับประทานอาหาร ที่สําคัญวัสดุที่ใช้ในการทํารากฟันเทียมนั้น ทําจากโลหะที่เรียกว่า ไทเทเนียม เป็นวัสดุที่ร่างกายยอมรับและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายมีลักษณะเป็นทรงกระบอกคล้ายสกรู
โดยการรักษาเริ่มแรกทันตแพทย์จะทําการตรวจช่องปากพร้อมกับถ่ายภาพ X-RAY เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกระดูกและฟันของคนไข้แล้ววางแผนการรักษา โดยทั่วไปแล้วจะมีด้วยกัน 3 ขั้นตอนหลัก คือ
1. การฝังรากเทียม
2. การใส่เดือยรองรับครอบฟัน
3. การใส่ครอบฟัน
รวมระยะเวลาที่ใช้ในการทํารากฟันเทียม ประมาณ 2- 3 เดือน ในบางรายอาจใช้เวลามากกว่านี้ขึ้นอยู่กับลักษณะ โครงสร้างกระดูกและฟันของคนไข้ เพียงเท่านี้คุณก็จะได้รอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพฟันที่ดีอยู่กับเราตลอดไปค่ะ
ด้วยความปรารถนาดี .. ศูนย์ทันตกรรม 24 ชม.