chat

อ่านตัวตน…ผ่านการอาบน้ำ


       ทายนิสัยและตัวตนผ่านการอาบน้ำ ลึก ๆ แล้วคุณเป็นคนอย่างไร? วิธีการอาบน้ำของคุณก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของคุณได้นะ จะตรงหรือไม่ ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วหละ