chat

รากเทียม ดูแลอย่างไร…ให้คงทนถาวร

รากฟันเทียม

ท่านทราบหรือไม่ว่า การทําทันตกรรมรากฟันเทียม...หากได้รับการดูแลโดยทันตแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง ฟันชุดนั้นจะสามารถใช้งานได้ยาวนาน มากกว่า 90 % แต่หากเราปล่อยปละละเลย โอกาสที่จะสูญเสียรากฟันเทียมเร็วกว่าปกติจะมีอัตราสูงขึ้น เช่น ผู้ที่ สูบบุหรี่มากกว่า 10 มวนต่อวัน จะมีอัตราเสี่ยงต่อการสูญเสียรากฟันเทียมสูงกว่าผู้ที่ไม่สูบ ดังนั้น เพื่อประสิทธิ ภาพของการรักษา และให้ผลลัพธ์ที่ดี เรามีขั้นตอนการดูแลรักษาหลังจากฝังรากเทียมมาฝาก คือ
        *การแปรงฟัน ให้สะอาดป้องกันหินปูนมาเกาะ และใช้น้ํายาบ้วนปากทุกครั้งหลังการแปรงฟัน
        *พยายามหลีกเลี่ยงการเคี้ยวของแข็งหรืออาหารที่มีความเหนียวเกินไป
         หากเรารักษาสุขภาพช่องปากและฟันให้สะอาดอย่างสม่ําเสมอ เพียงเท่านี้รากฟันเทียมก็จะสามารถอยู่กับ เราได้นานตราบที่เราต้องการ และท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการทําทันตกรรมรากฟันเทียม ควร ปรึกษาทันตแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง เลือกสถานพยาบาลที่มีความสะอาดปลอดเชื้อ มีอุปกรณ์เครื่องมือทางทันตกรรมที่มีความพร้อมและทันสมัย
ด้วยความปรารถนาดี...ศูนย์ทันตกรรม 24 ชม.