chat

รู้ก่อน! 5 สัญญาณอันตราย ภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นตา

เบาหวานขึ้นตา

ภาวะแทรกซ้อนทางตาจากเบาหวาน

เบาหวานสามารถทำให้เกิดโรคทางตาได้หลายอย่าง ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ ได้แก่

1. เบาหวานขึ้นตา (Diabetic Retinopathy)

- ภาวะน้ำตาลในเลือดที่สูงอยู่นานเรื้อรังทำให้เกิดผลเสียต่อเส้นเลือดฝอย ที่จอประสาทตามีการรั่วของผนังหลอดเลือดขนาดเล็ก ทำให้มีเลือดออกที่จอประสาทตา หรือจุดรับภาพบวม

- มีการอุดตันของหลอดเลือดขนาดเล็ก อาจเกิดจอประสาทตาขาดเลือด ซึ่งจะกระตุ้นให้มีการสร้างเส้นเลือดเกิดใหม่ แต่เส้นเลือดนี้เป็นเส้นเลือดที่ผิดปกติเปราะแตกง่าย ทำให้เกิดเลือดออกในน้ำวุ้นตาหรือเลือดออกที่จอประสาทตา ตามัวลงได้

ปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานขึ้นตา ได้แก่

  • น้ำตาลคุมได้ไม่ดี โดยเฉพาะน้ำตาลสะสม 3 เดือน ย้อนหลัง มากกว่า 6.5
  • ระยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวาน ถ้าเป็นมานานโอกาสขึ้นตาสูง
  • มีโรคอย่างอื่นร่วม เช่น ความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง, ไตวาย
  • ตั้งครรภ์

2. ต้อกระจก

พบได้แม้ผู้ป่วยเป็นเบาหวานวัยเด็ก และต้อกระจกจะสุกได้รวดเร็วถ้าคุมระดับน้ำตาลไม่ดี ส่วนต้อกระจกในผู้ป่วยเบาหวานวัยสูงอายุ พบเป็นต้อกระจกมากกว่าคนปกติ 2-4 เท่า

3. ต้อหิน

ต้อหินที่พบในคนเป็นเบาหวานมี 2 ชนิด

  • ต้อหินมุมเปิด พบได้บ่อยกว่าคนทั่วไป 2 เท่า
  • ต้อหิน เนื่องจากมีเส้นเลือดเกิดใหม่ที่มุมตา ทำให้ขัดขวางการระบายน้ำออกนอกลูกตาความดันตาจึงสูงขึ้น

4. การกลอกตาผิดปกติ

ทำให้ผู้ป่วยเห็นภาพซ้อน เกิดจากการขาดเลือดของเส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อตา เนื่องจากโรคเบาหวานทำให้มีการอุดตันของเส้นเลือดขนาดเล็ก

5. เส้นประสาทตาขาดเลือด

ผู้ป่วยจะมีอาการตามัวลงมาก พบเป็นตาข้างเดียว มักมีขั้วประสาทตาบวมแดง ร่วมกับลานสายตาผิดปกติ

บทความโดย พญ.ปฐมานุช ตัณฑวิเชียร จักษุแพทย์ ศูนย์รักษาจอตาจากเบาหวาน โรงพยาบาลยันฮี