chat

ทางเลือกระหว่างถอนหรือรากเทียม

รักษารากฟัน

การดูแลฟันและช่องปากถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมบุคลิกภาพ หากสูญเสียฟันซี่ใดซี่หนึ่ง ย่อมขาดความมั่นใจ เพราะการถอนฟันไปซี่เดียว อาจทําให้ฟันข้างเคียงล้ม เกิดช่องว่างระหว่าง ซอกฟันทําให้เศษอาหารเข้าไปติดได้ ส่งผลให้เกิดฟันผุ เหงือกอักเสบและมีกลิ่นปากตามมาได้ หลาย ๆ ท่านอาจคิดว่า เมื่อสุขภาพช่องปากไม่ดี มีฟันผุมาก ก็ควรถอนทิ้งแล้วทําฟันปลอมก็หมด ปัญหาใช่หรือไม่ ?

แต่.. หากหยุดคิดสักนิด ท่านทราบหรือไม่ว่าทางเลือกในการรักษานั้น ไม่ได้มีแค่ถอนฟันแต่เพียง อย่างเดียว ยังมีอีกทางหนึ่งที่เราสามารถเลือกได้ นั่นก็คือ การรักษารากฟัน ซึ่งเมื่อทําการรักษา แล้วเราสามารถเก็บรักษาฟันซี่นั้นไว้ใช้งานได้เหมือนเดิม เพราะการรักษารากฟันที่เป็นฟันธรรม ชาติของเราเอง ย่อมดีที่สุด หากยังพอที่จะซ่อมหรือบูรณะให้กลับมาใช้งาน ได้เช่นเดิม แต่หากฟันซี่นั้นๆ เกิดการผุกร่อนมาก ไม่สามารถที่จะรักษาด้วยการรักษารากฟันได้ ทันตแพทย์จะพิจารณาการรักษาอื่นๆ ทดแทน เช่น การทําฟันปลอม หรือการทํารากฟันเทียม ซึ่งจะมาทดแทนฟันแท้ที่สูญเสียไปได้เช่นเดียวกัน

                 

การถอนฟัน

             

การดูแลฟัน

ดังนั้น การดูแลสุขภาพช่องปากที่ครอบคลุมทั้งการป้องกันและการรักษาที่ทันสมัยจึงเป็นอีก ทางเลือกสําหรับผู้มีปัญหาสุขภาพฟัน สําหรับศูนย์ทันตกรรม รพ.ยันฮี มีบริการทันตกรรมด้วย เทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทีมทันตแพทย์เฉพาะสาขาที่มีความชํานาญในการรักษา เช่น ทันตกรรม รากเทียม อีกทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ที่ปลอดภัย ปลอดเชื้อ ศูนย์ทันตกรรม ครบวงจร 24 ชม. รากฟันเทียม