chat

กลุ่มโรค NCDs…โรคที่คุณสร้างเอง


รู้ตัวหรือไม่ว่า คุณ คุณ คุณ และก็ คุณ อาจเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงจะเป็นโรคกลุ่ม NCDs อยู่ก็ได้นะ ลองมาสำรวจพฤติกรรมของคุณเองว่าเข้าข่ายกลุ่มโรคนี้หรือไม่