โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจ

รายการ โปรแกรม 1 โปรแกรม 2
1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC)
3.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
4.ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
5.ตรวจระดับไขมันชนิดดีในเลือด HDL  
6.ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดีในเลือด LDL
7.ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
8.ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด (U/A)
9.เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
10.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
11.ตรวจสมรรถภาพของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI)
12 ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise stress test)
13 ตรวจสมรรถภาพของหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echo Cardiogram)  
ราคาปกติ (บาท) 7,170 10,720
ราคาแพ็คเกจ (บาท) 5,600 8,300

หัตถการของศูนย์ตรวจสุขภาพ

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม