โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งแบบครบด้าน

รายการ
โปรแกรมตรวจ Program ชาย หญิง
1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
2.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
3.เอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-ray
4.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
5.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
6.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA19-9
7.ตรวจเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ Stool Occult Blood
8.ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag
9.ตรวจภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ab
10.ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบซี Anti HCV
11.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
12.ตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง Ultrasound Whole
Abdomen
13.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA125
14.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA15-3
15.ตรวจมะเร็งเต้านม MAMMOGRAM +
ULTRASOUND
16.ตรวจภายใน PV
17.ตรวจมะเร็งปากมดลูก Thin Prep
18.ตรวจเชื้อ HPV-DNA HPV-DNA
19.ตรวจอัลตราซาวนด์ผ่านทางช่องคลอด TRANS
VAGINAL
ULTRASOUND
ราคา (ชาย) ราคา (หญิง)
ราคาปกติ 9,570 บาท ราคาปกติ 12,970 บาท
ราคาแพ็คเกจ 7,500 บาท ราคาแพ็คเกจ 11,000 บาท

หัตถการของศูนย์ตรวจสุขภาพ