โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับ

รายการ
1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2.ตรวจการทำงานของตับกลุ่มใหญ่ (LFT)
3.ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)
4.ตรวจภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ab)
5.ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)
6.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
7.ตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนบน
Ultrasound Upper Abdomen
ราคาปกติ 6,870 บาท
ราคาแพ็คเกจ 5,300 บาท

หัตถการของศูนย์ตรวจสุขภาพ