โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับ

รายการ
1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2.ตรวจการทำงานของตับกลุ่มใหญ่ (LFT)
3.ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)
4.ตรวจภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ab)
5.ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)
6.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
7.ตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนบน
Ultrasound Upper Abdomen
ราคาปกติ 6,870 บาท
ราคาแพ็คเกจ 5,300 บาท

หัตถการของศูนย์ตรวจสุขภาพ

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม