โปรแกรมตรวจคัดกรองตับอักเสบ

รายการ
1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2.ตรวจการทำงานของตับกลุ่มใหญ่ (LFT)
3.ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)
4.ตรวจภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ab)
5.ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)
ราคาปกติ 4,200 บาท
ราคาแพ็คเกจ 3,200 บาท

หัตถการของศูนย์ตรวจสุขภาพ