chat

ศัลยกรรมขากรรไกร

BEFORE

AFTER

BEFORE

AFTER

ศัลยกรรมขากรรไกร โรงพยาบาลยันฮี เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาเกี่ยวกับฟันและกระดูกขากรรไกรที่ผิดปกติ ด้วยการทำผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน ตามความเหมาะสมเฉพาะราย อย่างครบวงจร รวดเร็ว ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ภายใต้การดูแลจากทันตแพทย์ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิโลเฟเซียล(Oral and Maxillofacial Surgery) ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน(Orthodontics) ทีมทันตแพทย์สหสาขา ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง ตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการตลอดการรักษา ด้วยความใกล้ชิดและเป็นกันเอง พร้อมเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการตรวจที่ทันสมัย ด้วยระบบการดูแลที่ครอบคลุม ในทุกขั้นตอนด้วยมาตราฐานความปลอดภัยระดับสากล และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

ศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกร โรงพยาบาลยันฮี เป็นศูนย์การผ่าตัดร่วมกับการจัดฟัน เป็นวิธีการรักษาเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า ให้แก่ผู้รับบริการ ที่ส่งผลต่อการรักประทานอาหาร การเคี้ยว และการพูดที่ลำบาก โดยทำการรักษาด้วยวิธีการจัดฟัน เพื่อปรับให้ฟันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ร่วมกับการผ่าตัดแก้ไขขากรรไกรให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้รับบริการมีการเคี้ยว การพูด และการหายใจที่เป็นปกติ รวมถึงทำให้ใบหน้าสมส่วน และสวยงามมากขึ้น

ลักษณะที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดร่วมกับการจัดฟัน อาทิ

 • ขากรรไกรบนยื่นออกมามาก ริมฝีปากนูนอูมมากผิดปกติ
 • คางยื่นออกมามาก
 • คางหลุบหรือคางหดสั้นมาก
 • ขากรรไกรล่างหรือฟันหน้าล่างคร่อมฟันบน
 • หน้าเบี้ยว
 • ยิ้มเห็นเหงือกเยอะ
 • หน้าบิดเบี้ยวจากกระดูกขากรรไกร
 • หุบริมฝีปากไม่ได้
 • มีอาการนอนกรนหรือหยุดหายใจในขณะหลับ
 • จัดฟันแบบธรรมดาไม่สำเร็จ

การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร ทำอย่างไร

คือการผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร การผ่าตัดนี้สามารถทำได้ทั้งกระดูกขากรรไกรบนหรือล่าง หรือทั้งสองขากรรไกร เป็นการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือรูปร่างของกระดูกขากรรไกร ทำให้กระดูกขากรรไกรอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง มีการสบฟันที่ดีรวมถึงส่งผลให้มีลักษณะโครงสร้างใบหน้าที่ดีขึ้น (facial harmony)อย่างเด่นชัด เมื่อกระดูกขากรรไกรบนหรือล่างเลื่อนอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้ว ทำให้เนื้อเยื่อของใบหน้าบริเวณคางแก้ม ริมฝีปาก และส่วนปลายของจมูกเคลื่อนตามการเปลี่ยนแปลงของกระดูกดังกล่าว ดังนั้นเมื่อกระดูกขากรรไกรอยู่ในตำแหน่ง และรูปร่างที่ถูกต้องจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างใบหน้าตามมา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดวามสมดุลและความสวยงาม ของโครงสร้างใบหน้าโดยรวม

ขั้นตอนการรักษา แบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 การผ่าตัดขากรรไกร

แบ่งออกได้เป็น การผ่าตัดขากรรไกรเดี่ยว และการผ่าตัดขากรรไกรร่วม 2 ขากรรไกร นอกจากนี้ ยังมีการผ่าตัดที่จำเป็น ได้แก่ การผ่าตัดแยกส่วนร่วมผ่าตัดขากรรไกร การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งปลายคาง การผ่าตัดเพื่อลดขนาดของขอบขากรรไกรล่างในตำแหน่งต่างๆ และการผ่าตัดอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความสวยงามของใบหน้า

 1. การผ่าตัดขากรรไกรเดี่ยว โดยทั่วไป มักหมายถึงการผ่าตัดขากรรไกรล่าง แต่ในบางราย อาจทำการผ่าตัดเฉพาะขากรรไกรบน การผ่าตัดขากรรไกรล่าง เป็นการผ่าตัดที่กรามทั้งสองข้าง โดยวิธีการแยกแผ่นกระดูกเพื่อเคลื่อนส่วนที่แยกออก ไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ที่ได้ผลการสบฟันที่สมบูรณ์ที่สุด นอกจากนี้ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องทำการผ่าตัดอื่นๆร่วม ได้แก่ การผ่าตัดเคลื่อนตำแหน่งคาง หรือการลดขนาดของขอบขากรรไกรล่างในตำแหน่งต่างๆที่มีความผิดปกติ หรือ การผ่าตัดตำแหน่งอื่น เกี่ยวเนื่องกับความสวยงาม
 2. การผ่าตัด 2 ขากรรไกร หมายถึง การผ่าตัดขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง พร้อมกันในการผ่าตัดครั้งเดียวกัน

ส่วนที่ 2 จัดฟันเพื่อเตรียมฟันก่อนการผ่าตัด

การจัดฟันเพื่อเตรียมลักษณะการสบฟันเพื่อการผ่าตัด จะไม่เหมือนการจัดฟันเพื่อการแก้ไขการสบฟันแบบปกติ เนื่องจากการสบฟันที่ผิดปกติที่เกิดจากทั้งการเรียงตัวของฟันร่วมกับความสัมพันธ์ของกระดูกเบ้าฟันและกระดูกขากรรไกรที่ผิดปกติ ไม่สามารถจัดฟันให้อยู่ในการเรียงตัวที่ดีได้เหมือนการจัดฟันในกระดูกขากรรไกรที่ปกติ ดังนั้น การจัดฟันในส่วนนี้ จะทำให้แนวการสบฟันขณะทำการจัดฟัน ดูเหมือนผิดปกติเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ หากได้รับการผ่าตัดปรับกระดูกขากรรไกรแล้ว จะทำให้เกิดลักษณะการสบฟันที่สมบูรณ์ตามที่แพทย์ได้วางแผนไว้ตั้งแต่ต้น ระยะเวลาที่ใช้ในส่วนนี้ อาจใช้เวลาสั้นยาวแตกต่างกัน ขึ้นกับระดับความยากง่ายของการบังคับฟัน เพื่อให้เกิดการเรียงตัวตามแผนการรักษาที่ต้องการ

ปัจจุบันสามารถทำการรักษา ได้ 2 วิธี คือ

 1. แบบดั้งเดิม (Conventional approach) (จัดฟัน->ผ่าตัด->จัดฟัน) คือ การจัดฟันก่อน โดยช่วงนี้ มักใช้ระยะเวลาประมาณ 6-12 เดือน จากนั้นจึงผ่าตัดขากรรไกร และ จัดฟันหลังจากผ่าตัดขากรรไกร ต่ออีกประมาณ 6-12 เดือน
 2. แบบผ่าตัดก่อนจัดฟัน(Surgery-first approach)วิธีนี้เป็นรูปแบบการรักษาที่เริ่มนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากวิธีดั้งเดิม มีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาการรักษาที่ค่อนข้างนาน และ ในบางระยะของการรักษาผู้ป่วย (ก่อนผ่าตัดขากรรไกร) ผู้ป่วยจะมีการสบฟัน และ ใบหน้าที่ดูผิดปกติมากขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่พึงประสงค์

ข้อดีของการรักษาแบบผ่าตัดขากรรไกร ก่อนจัดฟันทีหลัง

 1. ลดระยะเวลาการรักษาได้ประมาณ 6-12 เดือน เนื่องจากไม่มีระยะเวลาจัดฟันก่อนผ่าตัดขากรรไกร
 2. แก้ไขความผิดปกติของใบหน้าและขากรรไกรได้ตั้งแต่เริ่มแรกของการรักษา รวมถึงไม่มีระยะที่ทำให้ใบหน้าหรือการสบฟันที่ผิดปกติรุนแรงกว่าเดิม
 3. การจัดฟันสามารถเคลื่อนฟันได้ไวขึ้น ภายหลังจากการผ่าตัด (Regional accerlatory phenomenon)
 4. หากมีการคืนตัวกลับของกระดูกขากรรไกรจากการผ่าตัด สามารถแก้ไขในระหว่างการรักษาจัดฟัน

มีทันตแพทย์ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแมกซิโลเฟเซียล(Oral and Maxillofacial Surgery) ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน (Orthodontics) และมีทีมทันตแพทย์สหสาขาที่เปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติเฉพาะด้าน ในการดูแลรักษาอย่างครบวงจร ด้วยระบบส่งต่อภายในที่เชื่อมโยงกับศูนย์ทันตกรรม เพื่อรองรับการรักษา ดูแลผู้รับบริการที่ต้องพบทันตแพทยเฉพาะทางในการร่วมรักษา ผู้รับบริการจะได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางที่ทำงานเป็นทีม วางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ไม่เสียเวลา พร้อมด้วยบุคลากรทางวิชาชีพ ในการให้การบริการ อำนวยความสะดวก ด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่ทันสมัย รวดเร็ว ในการบริการอย่างครบครัน

มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นการเพิ่มศักยภาพในการวินิจฉัยให้รวดเร็ว แม่นยำ ถูกต้อง ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญ พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพความรู้ เทคนิควิธี และการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับบุคลากรในสาขาวิชาชีพและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดูแลผู้รับบริการมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

ประกอบด้วยห้องตรวจรักษาที่ทันสมัย อย่างเป็นสัดส่วน ที่ผ่านระบบปลอดเชื้อ ได้มาตรฐานก่อนนำมาใช้กับผู้รับบริการ รวมทั้งอุปกรณ์ได้รับการตรวจสอบระบบการทำงานตามระยะเวลาที่กำหนด


ห้องตรวจทางรังสี (X-ray) ที่สามารถถ่ายภาพในช่องปากและใบหน้าด้วยภาพที่คมชัด และการถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3มิติ (Dental CT) ที่ชัดเจนและแม่นยำ สะดวกและง่ายต่อการวิเคราะห์ผล เพื่อประสิทธิภาพในการวางแผนการรักษา

ศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกร โรงพยาบาลยันฮี ยินดีให้บริการ บุคลากรทุกท่านพร้อมให้การดูแลรักษา ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาในทุกขั้นตอน และให้ผู้รับบริการได้มีส่วนร่วม ในการรักษาความผิดปกติที่เกิดจากเนื้อเยื่อ กระดูก เหงือก ฟัน และขากรรไกร เพื่อให้ผู้รับบริการกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขมากที่สุดค่ะ

ค่ารักษา

เพิ่มเติม
การรักษา ราคา(บาท)
ผ่าตัดขากรรไกรบน 1 ชิ้นร่วมกับการจัดฟันเพื่อแก้ไขฟันผิดปกติ พัก 3 คืน 150,000 บาท
ผ่าตัดขากรรไกรบน 2 ชิ้นร่วมกับการจัดฟันเพื่อแก้ไขฟันผิดปกติ พัก 3 คืน 200,000 บาท
ผ่าตัดขากรรไกรล่าง ร่วมกับการจัดฟันเพื่อแก้ไขฟันผิดปกติ พัก 2 คืน 130,000 บาท
ผ่าตัดขากรรไกรบนและล่าง ร่วมกับการจัดฟันเพื่อแก้ไขฟันผิดปกติ (Maxillar+Mandible) พัก 4 คืน 260,000 บาท
ผ่าตัดเลื่อนคาง ร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร พัก 1 คืน 50,000 บาท
ผ่าตัดเลื่อนคาง พัก 2 คืน 75,000 บาท
ผ่าตัดมุมกราม ร่วมกับผ่าตัดขากรรไกร 50,000 บาท
ผ่าตัดมุมกราม พัก 2 คืน 100,000 บาท
การรักษา
ผ่าตัดขากรรไกรบน 1 ชิ้นร่วมกับการจัดฟันเพื่อแก้ไขฟันผิดปกติ
พัก 3 คืน
150,000 บาท
ผ่าตัดขากรรไกรบน 2 ชิ้นร่วมกับการจัดฟันเพื่อแก้ไขฟันผิดปกติ
พัก 3 คืน
200,000 บาท
ผ่าตัดขากรรไกรล่าง ร่วมกับการจัดฟันเพื่อแก้ไขฟันผิดปกติ
พัก 2 คืน
130,000 บาท
ผ่าตัดขากรรไกรบนและล่าง ร่วมกับการจัดฟันเพื่อแก้ไขฟันผิดปกติ (Maxillar+Mandible)
พัก 4 คืน
260,000 บาท
ผ่าตัดเลื่อนคาง ร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร
พัก 1 คืน
50,000 บาท
ผ่าตัดเลื่อนคาง
พัก 2 คืน
75,000 บาท
ผ่าตัดมุมกราม ร่วมกับผ่าตัดขากรรไกร
50,000 บาท
ผ่าตัดมุมกราม
พัก 2 คืน
100,000 บาท

ทันตแพทย์ประจำศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกร

เพิ่มเติม