ศัลยกรรมกระดูกขากรรไกร

ศัลยกรรมกระดูกขากรรไกร

ศัลยกรรมกระดูกขากรรไกร

ศัลยกรรมกระดูกขากรรไกร…เพื่อความงามของใบหน้าและรอยยิ้ม

ใบหน้าและรอยยิ้มที่สวยงามย่อมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการจะมี ในผู้ป่วยบางรายความไม่สมดุลของขากรรไกรทั้งในด้านขนาดและตำแหน่ง ย่อมเป็นอุปสรรคต่อรอยยิ้มและใบหน้าที่สวยงาม แต่ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ ปัญหาความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร สามารถแก้ไขด้วยกาทำศัลยกรรมกระดูกขากรรไกร ความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรบนหรือล่างที่ยื่นออก หรือยุบเข้ามากกว่าปกติ จะส่งผลต่อการสบฟันที่ผิดปกติด้วย โดยเฉพาะในผู้ที่มีขากรรไกรล่างยื่นกว่าขากรรไกรบน จะพบว่าฟันหน้าล่างจะคร่อมฟันบน ซึ่งโดยทั่วไปคนส่วนมากจะมีฟันบนคร่อมฟันล่าง ซึ่งปัจจุบันปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยการทำศัลยกรรมกระดูกขากรรไกร ร่วมกับการจัดฟัน

การรักษาปัญหากระดูกขากรรไกรผิดปกตินั้น ทันตแพทย์จะทำการวางแผนการรักษาร่วมกับทันตแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขา เช่น ทันตแพทย์จัดฟัน ศัลยกรรมช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล ทันตแพทย์โรคเหงือก รวมถึงทันตแพทย์ผู้ดูแลสุขภาพฟันโดยรวมของคนไข้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. เตรียมความพร้อมของช่องปากและฟันก่อนการจัดฟัน  เช่น การทำความสะอาดฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟันคุด ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีการถ่ายภาพเอกซเรย์ เพื่อวางแผนการรักษา
  2. จัดฟัน เพื่อวางตำแหน่งของฟันในกระดูกขากรรไกร เพื่อให้ตำแหน่งของฟันอยู่ในตำแหน่งที่ปกติ
  3. ผ่า ตัดกระดูกขากรรไกร จะทำการผ่าตัดหลังจากที่ทำการปรับตำแหน่งของฟันให้อยู่ในระดับปกติแล้ว ซึ่งการผ่าตัดนี้ ทันตแพทย์จะทำการดมยาสลบ และผ่าตัดจากในช่องปาก คนไข้จะไม่รู้สึกเจ็บปวดและไม่เกิดรอยแผลเป็นภายนอกจากการผ่าตัด
  4. จัดฟันต่อเนื่อง ขั้น ตอนนี้จะเป็นการจัดฟัน ซึ่งต่อเนื่องจากการจัดฟันก่อนการผ่าตัด เพื่อปรับตำแหน่งของฟันอีกครั้ง เพื่อให้ฟันเข้าที่และปรับการสบฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและสวยงาม

ระยะเวลาในการรักษา

ทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 2 ปีเศษ โดยเริ่มจากการเตรียมช่องปากก่อนการจัดฟัน ต่อจากนั้นจึงจัดฟันก่อนการผ่าตัดซึ่งจะใช้ระยะเวลา 1 ปีครึ่ง เมื่อฟันเรียงตัวเป็นระเบียบแล้วจึงสามารถผ่าตัดได้ แล้วจึงเข้าสู่ระยะสุดท้ายของการผ่าตัด

ผลการรักษา

ผลการรักษาที่ได้รับตามมาคือ รอยยิ้มที่สวยงาม รูปหน้าที่ได้สมดุล การสบฟันที่ดี และสุขภาพช่องปากที่ดี ท่านที่มีปัญหาเรื่องการสบฟันหรือปัญหาความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร สามารถขอรับคำปรึกษากับทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมจัดฟัน และศัลยแพทย์ช่องปากกระดูกขากรรไกรและใบหน้า เพื่อวางแผนการรักษาแต่เนิ่น ๆ เพื่อรอยยิ้มที่สวยงามในอนาคต

ค่ารักษา

เพิ่มเติม
การรักษา ราคา(บาท)
ผ่าตัดเลื่อนตำแหน่งคาง (Genioplasty) พัก 1 คืน 60,000 บาท
ผ่าตัดเสริมกระดูกในผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ (Repair Alveolar Ceft) ใช้กระดูกจากสะโพก (Bone Graft From Hip) พัก 4 คืน 155,000 บาท
ผ่าตัดเสริมกระดูกในผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ (Repair Alveolar Ceft)ใช้กระดูกจากขากรรไกรล่าง (Bone Graft From Mandible) พัก 4 คืน 144,000 บาท
Sinus Lift (Bonegraft) ไม่รวมค่า Bone และ Membrane 20,000 บาท
Block graft จาก Ramus หรือ Chin ไม่รวมค่า Bone และ Membrane 20,000 บาท
ผ่าตัดขากรรไกรบนร่วมกับการจัดฟันเพื่อแก้ไขฟันผิดปกติ (Maxillar) พัก 3 คืน 150,000 บาท
ผ่าตัดขากรรไกรล่างร่วมกับการจัดฟันเพื่อแก้ไขฟันผิดปกติ (Mandible) พัก 2 คืน 130,000 บาท
ผ่าตัดขากรรไกรบนและล่างร่วมกับการจัดฟันเพื่อแก้ไขฟันผิดปกติ (Maxillar+Mandible) พัก 4 คืน 250,000 บาท
ผ่าตัดเลื่อนตำแหน่งคางร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกรเพิ่ม (Genioplasty) พัก 1 คืน 50,000 บาท
ผ่าตัดกระดูกเพดาน 5,000 บาท
ผ่าตัดกระดูกขากรรไกรล่าง ข้างละ 3,500 บาท
ผ่าตัดฟันคุด และฟันผิดปกติ (Soft Tissue Impaction ซี่ละ) 2,500 บาท
ผ่าตัดฟันคุด และฟันผิดปกติ (Bony Impaction ซี่ละ) 4,000 บาท
ผ่าตัดฟันคุด และฟันผิดปกติ (Embeded Tooth ซี่ละ) 5,000 บาท
ปลูกฟัน Dental Transplant ไม่รวมค่ากระดูก 4,000 บาท
ตัดกระดูก Alveolectomy ตำแหน่งละ 2,000 บาท
ตัดกระดูก Root Resection (Apicoectomy) 4,000 บาท
ถอนฟัน ธรรมดา Extraction, ไม่รวมค่ายา,ไม่คิดค่าเย็บแผล ซี่ละ 900 บาท
ถอนฟัน ธรรมดา ที่มีการกรอฟัน ซี่ละ 1,500 บาท

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติม

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons