ตรวจสุขภาพผู้ที่จะทำงานต่างประเทศ

การตรวจสุขภาพผู้ที่จะทำงานต่างประเทศมีความสำคัญอย่างไร?

การไปทำงานต่างประเทศเป็นเรื่องปกติที่เห็นกันอยู่ทั่วไป ซึ่งผู้ที่จะ ไปทำงานต่างประเทศไม่ว่าจะไปด้วย วิธีใดก็ตาม เช่น บริษัทจัดหางาน จัดส่งไป, กรมการจัดหางานจัดส่งไป, ติดต่อหางาน ได้ด้วยตัวเอง เป็นต้น จะต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบที่สำคัญประการ หนึ่ง นั่นคือ การตรวจสุขภาพ หรือตรวจโรคก่อนไปทำงานยัง ประเทศนั้นๆ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ท่านไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ สำหรับ วัตถุประสงค์ของการตรวจสุขภาพก่อนไปทำงานต่างประเทศมีดังนี้

 • เป็นการตรวจความพร้อมด้านสุขภาพของตัวท่านเองก่อนไปทำงานต่างบ้านต่างเมือง การตรวจสุขภาพจะทำให้ทราบว่าท่าน มีสุขภาพแข็งแรงหรือไม่, เป็นโรคติดต่อ ซึ่งต้องห้ามที่จะเข้าไป ทำงานในประเทศนั้น ๆ หรือไม่, มีโรคประจำตัวซึ่งเป็นอุปสรรค ต่อการทำงานหนัก หรือเป็นโรคที่อาจกำเริบรุนแรงขึ้นเมื่อไป อยู่ต่างประเทศหรือไม่ เป็นต้น หากมีอุปสรรคด้านสุขภาพ จะได้คิดวางแผนการชีวิตที่เหมาะสมต่อไป
 • เนื่องจากในแต่ละประเทศที่จะรับผู้ที่จะเข้าไปทำงานมีการกำหนด โรคต้องห้ามเอาไว้ ดังนั้นท่านจึงต้องตรวจสุขภาพว่าเป็นโรคต้อง ห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ โรคต้องห้ามส่วนใหญ่ ได้แก่ ซิฟิลิส วัณโรคปอด ไวรัสตับอักเสบบี และโรคเอดส์ หรืออาจจะเป็น โรคต้องห้ามอื่น ๆ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ หาก ท่านไม่เป็นโรคต้องห้ามใด ๆ จึงจะมีสิทธิ์ไปทำงานในประเทศ นั้น ๆ ได้ 

ศูนย์ตรวจสุขภาพผู้ที่จะทำงานต่างประเทศ

เปิดให้บริการตรวจสุขภาพ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 7.00 – 15.00 น. รอรับผลได้เลย

หลักฐานการตรวจ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ใบ
 3. รูปถ่ายสี หรือขาวดำ 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว 2 ใบ (หากต้องการใบรับรองแพทย์มากกว่า 1 ชุด กรุณาเตรียมรูปมาเพิ่ม 1 ใบ/ชุด)
 4. เขียนข้อมูลเหล่านี้ลงใน “สำเนาบัตรประชาชน” ให้ชัดเจน

* ประเทศที่จะไปทำงาน
* เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
* ชื่อบริษัทที่รับทำงาน

ขั้นตอนการตรวจร่างกาย

 1. ยื่นหลักฐานการตรวจได้ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00น.
 2. เจาะเลือด, เก็บปัสสาวะ, เก็บอุจจาระ, เอกซเรย์, คลื่นไฟฟ้าหัวใจ, ตรวจตา, ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
 3. พบแพทย์
 4. รับผลการตรวจ
 5. ชำระเงินค่าตรวจ 

รายการตรวจ แบบ ก
สามารถตรวจได้ทุกประเทศ ยกเว้น ไต้หวัน, ซาอุดิอาระเบีย, อิสราเอล, บรูไน, มาเลเซีย
1. ตรวจร่างกายทั่วไป
2. วัดสายตา ตรวจตาบอดสี
3. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
5. ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด (UA)
6. ตรวจหาพยาธิในอุจจาระ (Stool)
7. ตรวจหาซิฟิลิส (VDRL)
8. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (CXR)
9. ตรวจหาเชื้อ (HIV)
10. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
11. ตรวจหาหมู่เลือด (Blood group)
12. ตรวจหาเชื้อ (Malaria)
13. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ C (Anti HCV)
14. ตรวจการตั้งครรภ์ Pregnancy Test (เฉพาะสุภาพสตรี)
ราคา 2,200 บาท

รายการตรวจ แบบ ค
สามารถตรวจได้เฉพาะประเทศเกาหลีเท่านั้น และต้องงดอาหาร และเครื่องดื่ม (น้ำเปล่าดื่มได้) ก่อนเจาะเลือดอย่างน้อย 7-8 ชม.
1. ตรวจร่างกายทั่วไป
2. วัดสายตา ตรวจตาบอดสี
3. ตรวจการได้ยิน (Audiogram)
4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
5. ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด (UA)
6. ตรวจหาพยาธิในอุจจาระ (Stool)
7. ตรวจหาซิฟิลิส (VDRL)
8. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (CXR)
9. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
10. ตรวจหาหมู่เลือด (Rh)
11. ตรวจหาเชื้อ (Malaria)
12. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) (SGPT)
13. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Chol)
14. ตรวจการตั้งครรภ์ Pregnancy Test (เฉพาะสุภาพสตรี)
ราคา 2,200 บาท

หมายเหตุ

 • ใบรับรองการตรวจสุขภาพเพื่อไปทำงานต่างประเทศหมดอายุ ภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจสุขภาพ ต้องตรวจใหม่เท่านั้น ยกเว้นประเทศ อิสราเอล มีอายุ 1 เดือน
 • กรณีมีแบบฟอร์มการตรวจของแต่ละประเทศและมีการตรวจเพิ่มนอกเหนือจากแบบฟอร์มของโรงพยาบาล ชำระเงินเพิ่มในราคาปกติ

ค่ารักษา

เพิ่มเติม
การรักษา ราคา(บาท)
ยันฮีเช็คอัพโปรแกรม : 1 สำหรับช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป 2,850 บาท
ยันฮีเช็คอัพโปรแกรม : 2 สำหรับช่วงอายุ 25-34 ปี (สุภาพบุรุษ) 6,000 บาท
ยันฮีเช็คอัพโปรแกรม : 2 สำหรับช่วงอายุ 25-34 ปี (สุภาพสตรี) 7,000 บาท
ยันฮีเช็คอัพโปรแกรม : 3 สำหรับช่วงอายุ 35-44 ปี (สุภาพบุรุษ) 8,600 บาท
ยันฮีเช็คอัพโปรแกรม : 3 สำหรับช่วงอายุ 35-44 ปี (สภาพสตรี) 10,000 บาท
ยันฮีเช็คอัพโปรแกรม : 4 สำหรับช่วงอายุ 45-54 ปี (สุภาพบุรุษ) 13,000 บาท
ยันฮีเช็คอัพโปรแกรม : 4 สำหรับช่วงอายุ 45-54 ปี (สุภาพสตรี) 16,000 บาท
ยันฮีเช็คอัพโปรแกรม : 5 สำหรับช่วงอายุ 55 ปีขึ้นไป (สุภาพบุรุษ) 15,200 บาท
ยันฮีเช็คอัพโปรแกรม : 5 สำหรับช่วงอายุ 55 ปีขึ้นไป (สุภาพสตรี) 18,900 บาท
ยันฮีเช็คอัพโปรแกรม : 6 ตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์/ก่อนมีบุตร (สุภาพบุรุษ) 3,100 บาท
ยันฮีเช็คอัพโปรแกรม : 6 ตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์/ก่อนมีบุตร (สุภาพสตรี) 3,600 บาท
โปรแกรม ตรวจคัดกรองตับอักเสบ 3,200 บาท
โปรแกรม ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับ 5,300 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งแบบครบด้าน (ชาย) 7,500 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งแบบครบด้าน (หญิง) 11,000 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ 1,200 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจ โปรแกรม 1 5,600 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจ โปรแกรม 2 8,300 บาท
ตรวจคัดกรองโรคกระเพาะอาหาร (โดยการตรวจอุจจาระหาแบคทีเรีย H.PYLORI) โปรแกรม1 700 บาท
ตรวจคัดกรองโรคกระเพาะอาหาร (โดยการตรวจเลือดหา Antibody แบคทีเรีย H.PYLORI) โปรแกรม2 800 บาท
ตรวจคัดกรองโรคกระเพาะอาหาร (โดยการเป่าลมหายใจตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย H.PYLORI) โปรแกรม3 2,900 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 1 3,500 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 2 4,700 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 3 7,500 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 4 11,500 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 5 13,500 บาท
การรักษา
ยันฮีเช็คอัพโปรแกรม : 1 สำหรับช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป
2,850 บาท
ยันฮีเช็คอัพโปรแกรม : 2 สำหรับช่วงอายุ 25-34 ปี (สุภาพบุรุษ)
6,000 บาท
ยันฮีเช็คอัพโปรแกรม : 2 สำหรับช่วงอายุ 25-34 ปี (สุภาพสตรี)
7,000 บาท
ยันฮีเช็คอัพโปรแกรม : 3 สำหรับช่วงอายุ 35-44 ปี (สุภาพบุรุษ)
8,600 บาท
ยันฮีเช็คอัพโปรแกรม : 3 สำหรับช่วงอายุ 35-44 ปี (สภาพสตรี)
10,000 บาท
ยันฮีเช็คอัพโปรแกรม : 4 สำหรับช่วงอายุ 45-54 ปี (สุภาพบุรุษ)
13,000 บาท
ยันฮีเช็คอัพโปรแกรม : 4 สำหรับช่วงอายุ 45-54 ปี (สุภาพสตรี)
16,000 บาท
ยันฮีเช็คอัพโปรแกรม : 5 สำหรับช่วงอายุ 55 ปีขึ้นไป (สุภาพบุรุษ)
15,200 บาท
ยันฮีเช็คอัพโปรแกรม : 5 สำหรับช่วงอายุ 55 ปีขึ้นไป (สุภาพสตรี)
18,900 บาท
ยันฮีเช็คอัพโปรแกรม : 6 ตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์/ก่อนมีบุตร (สุภาพบุรุษ)
3,100 บาท
ยันฮีเช็คอัพโปรแกรม : 6 ตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์/ก่อนมีบุตร (สุภาพสตรี)
3,600 บาท
โปรแกรม ตรวจคัดกรองตับอักเสบ
3,200 บาท
โปรแกรม ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับ
5,300 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งแบบครบด้าน (ชาย)
7,500 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งแบบครบด้าน (หญิง)
11,000 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้
1,200 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจ โปรแกรม 1
5,600 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจ โปรแกรม 2
8,300 บาท
ตรวจคัดกรองโรคกระเพาะอาหาร (โดยการตรวจอุจจาระหาแบคทีเรีย H.PYLORI) โปรแกรม1
700 บาท
ตรวจคัดกรองโรคกระเพาะอาหาร (โดยการตรวจเลือดหา Antibody แบคทีเรีย H.PYLORI) โปรแกรม2
800 บาท
ตรวจคัดกรองโรคกระเพาะอาหาร (โดยการเป่าลมหายใจตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย H.PYLORI) โปรแกรม3
2,900 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 1
3,500 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 2
4,700 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 3
7,500 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 4
11,500 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 5
13,500 บาท

หัตถการของศูนย์ตรวจสุขภาพ

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม