chat

การฝังเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ

การฝังเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ

การฝังเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ(implantable cardioverter defibrillator)

เป็นการฝังเครื่องมือคล้ายกับเครื่องกระตุ้นหัวใจ ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความเสี่ยงหัวใจห้องล่างเต้นผิดปกติ (ventricular fibrillation) ซึ่งอาจอันตรายต่อชีวิต โดยเมื่อหัวใจเต้นช้า เครื่องมือจะทำหน้าที่ในการกระตุ้นหัวใจ แต่เมื่อหัวใจเต้นเร็ว เครื่องมือจะปล่อยพลังงานไฟฟ้าในระดับที่เหมาะสมเพื่อกระตุกหัวใจให้กลับมาเต้นปกติทันที

ค่ารักษา

เพิ่มเติม
การรักษา ราคา(บาท)
อัตราค่ารักษาพยาบาล แพทย์ที่ทำการรักษาเป็นผู้ประเมิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1723
การรักษา
อัตราค่ารักษาพยาบาล แพทย์ที่ทำการรักษาเป็นผู้ประเมิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 1723

หัตถการของศูนย์หัวใจ

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม