chat

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง

การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจความถี่สูง

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)

ใช้หลักการส่งคลื่นเสียงที่ปลอดภัยเข้าไปในทรวงอก แล้วรับเสียงที่สะท้อนออกมาไปแปลเป็นภาพให้เห็นบนจอ ซึ่งจะแสดงถึงรูปร่างขนาดการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจและลิ้นหัวใจว่าปกติหรือไม่ โดยใช้หัวตรวจ (Transducer) ซึ่งดูคล้ายไมโครโฟน ส่งสัญญาณเสียงไปยังหัวใจและรับสัญญาณเสียงที่สะท้อนกลับ มาแปลงเป็นภาพให้เห็นบนจอ การตรวจวิธีนี้เป็นการตรวจเพื่อดูขนาดของหัวใจตามแรงการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจผ่านผนังหน้าอก การทำงานของลิ้นหัวใจ ภาวะน้ำในเยื่อหุ้มหัวใจ ช่องหัวใจโต และตรวจหาภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของอาการเหนื่อยหอบหรือแน่นหน้าอก

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ

  1. ผู้เข้ารับการตรวจต้องเปลี่ยนมาสวมชุดที่ทางโรงพยาบาลจัดเตรียมไว้ให้
  2. ผู้เข้ารับการตรวจนอนบนเตียงตรวจ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดอุปกรณ์เพื่อติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะตรวจ
  3. การตรวจใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที
  4. การตรวจนี้ผู้เข้ารับการตรวจไม่ต้องงดน้ำหรืออาหารก่อนเข้ารับการตรวจ

ค่ารักษา

เพิ่มเติม
การรักษา ราคา(บาท)
อัตราค่ารักษาพยาบาล แพทย์ที่ทำการรักษาเป็นผู้ประเมิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1723
การรักษา
อัตราค่ารักษาพยาบาล แพทย์ที่ทำการรักษาเป็นผู้ประเมิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 1723

หัตถการของศูนย์หัวใจ

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม