chat

การทำฟันในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

“เป็นโรคความดัน ใครว่าทำฟันไม่ได้”…คนที่โรคเป็นความดันโลหิตสูง มักมีความกังวลใจอยู่หลายเรื่อง รวมถึงการเข้ารับการรักษาต่างๆ รวมไปถึงการรักษาทางทันตกรรม ว่าจะเป็นอันตรายหรือไม่ การทำฟันในผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูงอาจมีความเสี่ยงอยู่บ้าง แต่หากอยู่ในความดูแลของทันตแพทย์ผู้ชำนาญการ และสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานและมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย ก็จะมีความปลอดภัย และไม่เป็นอุปสรรคในการทำฟันอีกต่อไป

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงกับการทำฟันอย่างปลอดภัย

  • ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง หรืออายุมากกว่า 50 ปี จะต้องวัดความดันโลหิตก่อนเสมอทุกราย โดยเฉพาะในกรณีมาถอนฟัน ถ้าพบว่าความดันตัวล่างสูงกว่า 100 mmHg และความดันตัวบนสูงกว่า 160 mmHg ทันตแพทย์จะส่งผู้ป่วยไปปรึกษาอายุรแพทย์ เพื่อให้การรักษาและควบคุมความดันให้ได้ก่อนการทำฟันเพื่อความปลอดภัย
  • เมื่อควบคุมความดันได้แล้ว ทันตแพทย์จะต้องมีการเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนการทำฟัน เพื่อลดความเครียดและวิตกกังวล โดยอาจให้ยาคลายกังวลไปรับประทานก่อนนอนในวันก่อนมารักษา เลือกใช้ยาชาที่มีส่วนผสมของสารที่ทำให้หลอดเลือดหดตัวในปริมาณน้อยหรือไม่มีเลยยิ่งดี และนัดทำฟันในตอนเช้าในขณะที่ยังรู้สึกสดชื่น ไม่เครียด
  • ในระหว่างทำฟัน ทันตแพทย์จะคอยระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ระวังไม่ให้เลือดออกมาก แต่ถ้าระวังแล้วไม่ได้ผล ก็จะหยุดทำฟันแล้วกดห้ามเลือดก่อน ในกรณีนี้ทันตแพทย์จะหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ทำให้หลอดเลือดหดตัว
  • ผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูง ไม่ควรเปลี่ยนท่าเร็วเกินไปในขณะทำฟัน เพราะอาจทำให้มีอาการหน้ามืดเป็นลมได้ แต่หากมีอาการเกิดขึ้น ทันตแพทย์จะหยุดทำฟัน แล้วให้ผู้ป่วยนอนราบ ดมแอมโมเนีย อาการก็จะดีขึ้น
  • หากผู้ป่วยเกิดอาการปวดศีรษะรุนแรงเฉียบพลัน กรณีนี้ทันตแพทย์จะหยุดทำฟัน และจัดให้นอนในท่าที่สบาย คลายเสื้อผ้าออก เช็ดหน้าให้สดชื่น อาการก็จะดีขึ้น

สิ่งสำคัญที่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง หรือมีโรคประจำตัวอื่นๆต้องไม่ละเลยก็คือ ต้องแจ้งประวัติการเจ็บป่วยให้ทางโรงพยาบาลทราบ และถ้าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยการปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด ก็จะทำให้การทำฟันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไป

ข้อมูลโดยทพญ.ผกาพร กาญจนรักษ์

ค่ารักษา

ถอนฟันธรรมดา ซี่ละ 1,000 บาท
ผ่าตัดฟันคุดและฟันผิดปกติ ซี่ละ 2,800-5,500 บาท
รักษารากฟันหน้า ซี่ละ 6,000 บาท
รักษารากฟันกรามน้อย ซี่ละ 7,000 บาท
รักษารากฟันกรามใหญ่ ซี่ละ 9,000 บาท

ถอนฟันธรรมดา ซี่ละ

1,000 บาท

ผ่าตัดฟันคุดและฟันผิดปกติ ซี่ละ

2,800-5,500 บาท

รักษารากฟันหน้า ซี่ละ

6,000 บาท

รักษารากฟันกรามน้อย ซี่ละ

7,000 บาท

รักษารากฟันกรามใหญ่ ซี่ละ

9,000 บาท

ทันตแพทย์ประจำศูนย์ทันตกรรมทั่วไป

เพิ่มเติม

เกร็ดความรู้

เพิ่มเติม