สิทธิ์เบิกตรงข้าราชการ

     “รพ.ยันฮี”  โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่ให้การรักษาด้านความงามและโรคทั่วไปทุกสาขา  มีศักยภาพและความพร้อมของแพทย์/บุคลากร และเทคโนโลยี    เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้มีสิทธิเบิกข้าราชการ

ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วม…

  • ผู้มีสิทธิเบิกราชการ (ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, ข้าราชการบำนาญ และบุคคลในครอบครัว (บิดา/มารดา, คู่สมรส, บุตร)
  • มีโรคที่ต้องได้รับการผ่าตัดตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

 

          ปัจจุบันข้าราชการสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนได้โดยไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมแล้ว   เพราะค่าใช้จ่ายในการรักษาบางส่วนกรมบัญชีกลางจะรับผิดชอบให้    ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกรมบัญชีกลางกับสถานพยาบาลเอกชน  ตามโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในของสถานพยาบาลเอกชนด้วยระบบ DRGs

  “โรงพยาบาลยันฮี” เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่ให้การรักษาด้านความงามและโรคทั่วไปทุกสาขา ที่มีศักยภาพและความพร้อมของแพทย์/บุคลากร และเทคโนโลยี  ที่เป็นตัวเลือกระดับต้น ๆ ให้กับผู้มีสิทธิเบิกราชการ อาทิ ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และบุคคลในครอบครัว ในการเข้ารับบริการ

 

          โรค/หัตถการใดบ้าง  ที่โรงพยาบาลยันฮีให้บริการในสิทธิเบิกจ่ายตรง

          โรคที่จะเบิกจ่ายตรงได้ต้องเป็นโรคที่มีการนัดผ่าตัดล่วงหน้า (Elective Surgery) เท่านั้น กรณีที่เป็นการผ่าตัดเพื่อตรวจวินิจฉัย, ผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งหรือเกี่ยวข้องกับมะเร็ง, ผ่าตัดเพื่อรักษากรณีอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน, การผ่าตัดที่ให้การรักษาแบบ OPD ได้ และการผ่าตัดหรือหัตถการที่อาจเข้าข่าย  4 ประการข้างต้นจะไม่สามารถเบิกจ่ายตรงได้ 

          สำหรับโรคหรือหัตถการที่สามารถเข้ารับการรักษาได้จะแบ่งเป็น 10 กลุ่มโรค ได้แก่ กลุ่มศัลยกรรมทั่วไป, กลุ่มออร์โธปิดิกส์, กลุ่มกุมารศัลยกรรม, กลุ่มสูติ-นรีเวชกรรม, กลุ่มทางเดินปัสสาวะ, กลุ่มโสต ศอ นาสิก, กลุ่มจักษุ, กลุ่มหัวใจและหลอดเลือด, กลุ่มศัลยกรรมประสาท และกลุ่มอื่นๆ  >> รายการโรค/หัตถการ คลิกที่นี่ <<

ค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ต้องร่วมจ่ายในการเข้ารับบริการเป็นผู้ป่วยใน มีอะไรบ้าง ?
1. ส่วนเกินค่าห้อง ค่าอาหาร  (กรณีห้องรวมส่วนเกิน 570 บาทต่อวัน และห้องเดี่ยวส่วนเกิน 1,480 บาทต่อวัน)
2. ค่าธรรมเนียมแพทย์
3. ค่าธรรมเนียมพิเศษ
4. ส่วนเกินค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์จากอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้เบิกได้

          โดยก่อนทำการรักษาทุกครั้งทางโรงพยาบาลยันฮี จะแจ้งประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้ เพื่อให้ผู้มีสิทธิเบิกราชการหรือบุคคลในครอบครัวใช้ในการตัดสินใจเข้ารับการรักษาพยาบาล  ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่มาตรวจเป็นผู้ป่วยนอก (OPD) ก่อนวันนัดผ่าตัดเป็นผู้ป่วยใน (IPD)

โรงพยาบาลยันฮี จึงนับเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลชั้นดีในการมารับบริการ  เนื่องจากมีความพร้อมทั้งทางด้านการแพทย์และเทคโนโลยี อีกทั้งราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน

สอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกประกันสัมพันธ์  โทร. 1723

 >> ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาลจากกรมบัญชีกลาง  ( คลิกที่นี่ ) <<

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
Show Buttons
Hide Buttons