chat

ศูนย์ไตเทียม

“ไต” เป็นอวัยวะสำคัญภายในร่างกาย ไตของคนเรามี 2 ข้าง อยู่บริเวณด้านหลังใต้ชายโครงบริเวณบั้นเอว รูปร่างคล้ายถั่ว ประกอบด้วย หน่วยไต (nephron) จำนวนมาก หน่วยไตนี้จะลดจำนวนและเสื่อมสภาพไปตามอายุ และไม่สามารถแบ่งตัวใหม่ได้ ไตมีหน้าที่กำจัดของเสียสารแปลกปลอมออกมากับปัสสาวะ รักษาสมดุลของน้ำ เกลือแร่ กรดด่างของร่างกาย และสามารถสร้างฮอร์โมนบางชนิด เช่น Erythropoietin ที่ควบคุมการสร้างเม็ดเลือดแดง

“ศูนย์ไตเทียม” เป็นศูนย์ให้บริการผู้ป่วยโรคไตอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยไปจนถึงการฟอกเลือดล้างไตด้วยเครื่องฟอกเลือดที่ทันสมัยได้มาตรฐาน มีแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคไตประจำศูนย์ และมีบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลไตเทียมที่มีความชำนาญเฉพาะ พร้อมให้บริการตลอดเวลา

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
จันทร์ - อาทิตย์ 06.00 น. - 18.00 น.

แพทย์ประจำศูนย์ไตเทียม

เพิ่มเติม

หัตถการของศูนย์ไตเทียม