ศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกร

ศัลยกรรมกระดูกขากรรไกร

ศัลยกรรมกระดูกขากรรไกร…เพื่อความงามของใบหน้าและรอยยิ้ม

ใบหน้าและรอยยิ้มที่สวยงามย่อมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการจะมี ในผู้ป่วยบางรายความไม่สมดุลของขากรรไกรทั้งในด้านขนาดและตำแหน่ง ย่อมเป็นอุปสรรคต่อรอยยิ้มและใบหน้าที่สวยงาม แต่ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ ปัญหาความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร สามารถแก้ไขด้วยกาทำศัลยกรรมกระดูกขากรรไกร ความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรบนหรือล่างที่ยื่นออก หรือยุบเข้ามากกว่าปกติ จะส่งผลต่อการสบฟันที่ผิดปกติด้วย โดยเฉพาะในผู้ที่มีขากรรไกรล่างยื่นกว่าขากรรไกรบน จะพบว่าฟันหน้าล่างจะคร่อมฟันบน ซึ่งโดยทั่วไปคนส่วนมากจะมีฟันบนคร่อมฟันล่าง ซึ่งปัจจุบันปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยการทำศัลยกรรมกระดูกขากรรไกร ร่วมกับการจัดฟัน

การรักษาปัญหากระดูกขากรรไกรผิดปกตินั้น ทันตแพทย์จะทำการวางแผนการรักษาร่วมกับทันตแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขา เช่น ทันตแพทย์จัดฟัน ศัลยกรรมช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล ทันตแพทย์โรคเหงือก รวมถึงทันตแพทย์ผู้ดูแลสุขภาพฟันโดยรวมของคนไข้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. เตรียมความพร้อมของช่องปากและฟันก่อนการจัดฟัน  เช่น การทำความสะอาดฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟันคุด ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีการถ่ายภาพเอกซเรย์ เพื่อวางแผนการรักษา
  2. จัดฟัน เพื่อวางตำแหน่งของฟันในกระดูกขากรรไกร เพื่อให้ตำแหน่งของฟันอยู่ในตำแหน่งที่ปกติ
  3. ผ่า ตัดกระดูกขากรรไกร จะทำการผ่าตัดหลังจากที่ทำการปรับตำแหน่งของฟันให้อยู่ในระดับปกติแล้ว ซึ่งการผ่าตัดนี้ ทันตแพทย์จะทำการดมยาสลบ และผ่าตัดจากในช่องปาก คนไข้จะไม่รู้สึกเจ็บปวดและไม่เกิดรอยแผลเป็นภายนอกจากการผ่าตัด
  4. จัดฟันต่อเนื่อง ขั้น ตอนนี้จะเป็นการจัดฟัน ซึ่งต่อเนื่องจากการจัดฟันก่อนการผ่าตัด เพื่อปรับตำแหน่งของฟันอีกครั้ง เพื่อให้ฟันเข้าที่และปรับการสบฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและสวยงาม

ระยะเวลาในการรักษา

ทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 2 ปีเศษ โดยเริ่มจากการเตรียมช่องปากก่อนการจัดฟัน ต่อจากนั้นจึงจัดฟันก่อนการผ่าตัดซึ่งจะใช้ระยะเวลา 1 ปีครึ่ง เมื่อฟันเรียงตัวเป็นระเบียบแล้วจึงสามารถผ่าตัดได้ แล้วจึงเข้าสู่ระยะสุดท้ายของการผ่าตัด

ผลการรักษา

ผลการรักษาที่ได้รับตามมาคือ รอยยิ้มที่สวยงาม รูปหน้าที่ได้สมดุล การสบฟันที่ดี และสุขภาพช่องปากที่ดี ท่านที่มีปัญหาเรื่องการสบฟันหรือปัญหาความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร สามารถขอรับคำปรึกษากับทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมจัดฟัน และศัลยแพทย์ช่องปากกระดูกขากรรไกรและใบหน้า เพื่อวางแผนการรักษาแต่เนิ่น ๆ เพื่อรอยยิ้มที่สวยงามในอนาคต

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ