chat

ศูนย์พัฒนาการเด็ก

ศูนย์พัฒนาการเด็ก

หากคุณพ่อคุณแม่มีความสงสัย หรือไม่แน่ใจในพัฒนาการของลูกน้อย หรือ พบปัญหาอื่น ๆ ของลูกน้อย อาทิ

  • มีปัญหาการเลี้ยงดู การกิน การนอน การขับถ่าย
  • ลูกน้อยมีพฤติกรรมซน ดื้อ ก้าวร้าว
  • มีสมาธิสั้น เรียนรู้ช้า LD (Learning Disability)
  • ดาวน์ซินโดรม ออทิสติก CP (Cerebral Palsy) ฯลฯ

แนะนำปรึกษาแพทย์ ที่ “ศูนย์พัฒนาการเด็ก” โรงพยาบาลยันฮี มีบริการตรวจวินิจฉัยและให้คำแนะนำโดยบุคลากรเฉพาะทาง อาทิ กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม, จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น, นักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก เป็นต้น ฝึกและกระตุ้นพัฒนาการ ปรับพฤติกรรม ทดสอบระดับเชาว์ปัญญา กิจกรรมบำบัด ครอบครัวบำบัด ประเมินระดับพฤติกรรม พัฒนาการและการสื่อสารในเด็กออทิสติก ให้คำปรึกษาเรื่องทั่ว ๆ ไป และการดูแลเด็ก

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ