chat

ศูนย์ทันตกรรมทั่วไป

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลยันฮี   เพื่อดูแลสุขภาพฟันของคุณ ซึ่งสามารถมาได้ตลอดเวลาที่สะดวก โดยมีบริการครอบคลุมทั้งทันตกรรมทั่วไปเพื่อการรักษา และทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

 ทันตกรรมทั่วไปเพื่อการรักษา อาทิ

– การตรวจวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม

– ถอนฟัน

– อุดฟัน

– ขูดหินปูน

– รักษาโรคเหงือก

– รักษารากฟัน

– เคลือบฟลูออไรด์

– รักษาฟันด่างขาว ฯลฯ

ทันตกรรมเพื่อความงาม  อาทิ

–  การจัดฟัน

–  ตกแต่งช่องฟันห่าง

–  ทำเขี้ยว

–  ฟอกสีฟัน

–  ครอบฟัน ฯลฯ

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
จันทร์ - อาทิตย์ 08.00 น. - 20.00 น.

ทันตแพทย์ประจำศูนย์ทันตกรรมทั่วไป

เพิ่มเติม

หัตถการของศูนย์ทันตกรรมทั่วไป