ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ


ยันฮี …ตรวจสุขภาพครบวงจร

“รพ.ยันฮี” โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่ให้การรักษาด้านความงามและโรคทั่วไปทุกสาขา  มีศักยภาพและความพร้อมของแพทย์ พยาบาล บุคลากร และเทคโนโลยี พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกโรงพยาบาล สำหรับบุคคลทั่วไป และพนักงานบริษัท ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยแบ่งบริการตามลักษณะของผู้มารับบริการดังนี้

การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับบุคคลทั่วไป

ไม่ว่าท่านจะดูแลสุขภาพดีเพียงใดก็มิได้เป็นหลักประกันว่าจะไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรม, วัยที่เพิ่มขึ้น, สิ่งแวดล้อม, สภาพการทำงานหรือการดำเนินชีวิต ฯลฯ ล้วนส่งผลต่อสุขภาพของท่านได้

“การตรวจสุขภาพประจำปี” นับเป็นทางหนึ่งที่จะทำให้ท่านทราบถึงภาวะสุขภาพโดยรวม และค้นหาโรคที่อาจซ่อนเร้นอยู่โดยไม่รู้ตัว การตรวจพบโรคแต่เนิ่น ๆ จะช่วยให้โอกาสในการรักษามีมากขึ้น ซึ่งในทางการแพทย์เห็นตรงกันว่า การตรวจสุขภาพ  ควรทำเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

โรงพยาบาลยันฮี  ได้จัดทำแพ็คเกจ “โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงวัย” (วัยรุ่น, วัยทำงาน, วัยกลางคน และผู้สูงอายุ) โดยครอบคลุมตั้งแต่การตรวจพื้นฐานทั่วไปไปจนถึงการตรวจเพิ่มที่เหมาะกับเพศ อายุที่เพิ่มมากขึ้น และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ดังนี้

นอกจากนั้นทางโรงพยาบาลยังมีโปรแกรมตรวจพิเศษอื่นๆ ได้แก่

โปรแกรมการตรวจก่อนวิวาห์

โปรแกรมคัดกรองตับอักเสบ

โปรแกรมคัดกรองโรคหัวใจ

โปรแกรมคัดกรองโรคกระเพาะอาหาร

โปรแกรมคัดกรองมะเร็ง

สำหรับการตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาลยันฮี ท่านจะได้รับ…

 • บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจรด้วยระบบ ONE STOP SERVICE
 • สถานที่โอ่โถง สะอาด เป็นส่วนตัว บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง ให้คุณรู้สึกสะดวกสบายระหว่างรอตรวจหรือรอผลการตรวจ
 • มีบริการอาหารสำหรับผู้มารับบริการตรวจสุขภาพ
 • ตรวจและแจ้งผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • จัดทำสมุดตรวจสุขภาพสำหรับผู้มารับบริการ ในกรณีผู้รับบริการไม่รอรับสมุดตรวจสุขภาพในวันตรวจนั้นๆ ก็จะทำการจัดส่งให้ภายหลัง

 

การตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทคู่สัญญา

>> ลงทะเบียนตรวจสุขภาพประจำปีกลุ่มองค์กร <<

โรงพยาบาลยันฮี ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ โดยมีบริการ 2 รูปแบบ ได้แก่

1. พนักงานหรือลูกจ้างเข้ามาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล

ให้บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจรด้วยระบบ ONE STOP SERVICE ตามโปรแกรมตรวจที่ทางบริษัทกำหนด โดยพนักงานจะได้รับการตรวจร่างกายและรับฟังผลการตรวจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนผลการตรวจจะจัดส่งให้แก่ผู้รับบริการ หรือส่งให้บริษัทขึ้นกับสัญญาที่ตกลงกันไว้ระหว่างบริษัทกับโรงพยาบาล

2. การออกหน่วยตรวจสุขภาพนอกพื้นที่โรงพยาบาล

การตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงานบริษัท สามารถแจ้งความประสงค์ทั้งรูปแบบการตรวจสุขภาพ รายการตรวจได้ตามความต้องการ พร้อมให้คำปรึกษา ติดต่อ แผนกการตลาด

การตรวจร่างกายก่อนเข้างานพนักงานบริษัทคู่สัญญา

โดยทั่วไปบริษัทที่รับพนักงานเข้าใหม่ย่อมต้องการพนักงานที่มีสุขภาพแข็งแรงพอที่จะทำงานในตำแหน่งที่รับเข้ามาได้ ไม่มีโรคติดต่อที่สามารถแพร่กระจายสู่ผู้ร่วมงานได้ง่าย เช่น วัณโรคไม่มีโรคที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน หรือต้องหยุดงานลางานบ่อยๆ เป็นต้น ดังนั้น บริษัทหรือองค์กรส่วนใหญ่จึงต้องทำการตรวจร่างกายพนักงานก่อนเข้างาน โดยจะมีรายละเอียดการตรวจแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัทหรือองค์กร และแตกย่อยไปตามตำแหน่งหน้าที่การงานด้วย

โรงพยาบาลยันฮี มีบริการตรวจร่างกายพนักงานก่อนเริ่มงานด้วยบริการแบบครบวงจร ONE STOP SERVICE ตามโปรแกรมตรวจที่ทางบริษัทกำหนด โดยพนักงานจะได้รับการตรวจร่างกายและรับฟังผลการตรวจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนผลการตรวจจะจัดส่งให้แก่ผู้รับบริการ หรือส่งให้บริษัทตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ระหว่างบริษัทกับโรงพยาบาล

สำหรับโปรแกรมตรวจร่างกายก่อนเข้างาน โดยทั่วไปจะประกอบด้วย

 • ตรวจร่างกายทั่วไป วัดน้ำหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต
 • ตรวจร่างกายและซักประวัติโดยแพทย์
 • ตรวจเลือดดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • ตรวจปัสสาวะ เพื่อดูภาวการณ์ตั้งครรภ์ หรือหาสารเสพติด
 • เอกซเรย์ปอด
 • ตรวจพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติมตามลักษณะงาน เช่น ตรวจอุจจาระหาเชื้อ เป็นต้น

การตรวจร่างกายเพื่อทำประกันชีวิต/ขอใบรับรองแพทย์/ใบรับรองแพทย์ต่ออายุ work permit แรงงานต่างด้าว

การตรวจเช็คสุขภาพก่อนทำประกันก็เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของผู้ทำประกัน ซึ่งทางบริษัทจะนำข้อมูลสุขภาพที่ได้ไปใช้พิจารณาว่าผู้ทำประกันควรได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไรที่ถูกต้องเหมาะสม

โรงพยาบาลยันฮี มีบริการตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิต โดยมีแพทย์แต่งตั้งของบริษัทประจำที่โรงพยาบาล ผู้ทำประกันหรือตัวแทนสามารถนัดหมายเพื่อเข้ามาตรวจสุขภาพได้ โดยใช้เอกสารของแต่ละบริษัทที่ผู้แทนประกันนำมามอบไว้กับโรงพยาบาล

 • เจ้าหน้าที่ซักประวัติผู้ทำประกันตามแบบฟอร์มของบริษัทประกัน
 • ทำการตรวจตามรายการที่ระบุในเอกสารของบริษัทประกัน เช่น ตรวจเลือด, ตรวจปัสสาวะ เป็นต้น
 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์แต่งตั้งของบริษัท และแพทย์แจ้งผลการตรวจ
 • เจ้าหน้าที่ รพ. จัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ทำประกันหรือตัวแทนของบริษัทประกันแล้วแต่ข้อตกลงกับทางบริษัท

นอกจากนั้นทางโรงพยาบาลยังมีบริการตรวจร่างกายพร้อมออก “ใบรับรองแพทย์” เพื่อนำไปประกอบการต่างๆ อาทิ การขอทำใบขับขี่รถยนต์ /รถจักรยานยนต์, ใบรับรองแพทย์ไว้ต่อ work permit เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับการตรวจร่างกายโดยแพทย์ และเจ้าหน้าที่จัดทำใบรับรองแพทย์ส่งมอบให้ผู้รับบริการ

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจร่างกาย

 • โทรสอบถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับโปรแกรมการตรวจเนื่องจากการตรวจบางอย่างอาจต้องงดอาหารหรือเครื่องดื่มก่อนตรวจ หรืองดอาหารแต่ดื่มน้ำได้ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ถูกต้อง
 • งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ (ถ้ามี)
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้ารับการตรวจ
 • สำหรับผู้หญิง ควรเข้ารับการตรวจภายหลังมีประจำเดือน 5 – 7 วัน แต่หากสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก่อนตรวจ เพื่องดการเอกซเรย์
 • ในกรณีที่ตรวจสายตาโดยจักษุแพทย์ โปรดงดการใส่คอนแทคเลนส์อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเข้ารับการตรวจ
 • การเก็บปัสสาวะ ควรปล่อยปัสสาวะในช่วงต้นทิ้งไปก่อน แล้วจึงเก็บปัสสาวะในช่วงกลางๆ

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
ทุกวัน 7.00 - 17.00 น.

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons