chat

ศูนย์รักษาโรคทั่วไป

ศูนย์โรคทั่วไป โรงพยาบาลยันฮี เป็นศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่ที่ครบวงจร และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป และอาการผิดปกติที่เกิดจากภาวะเจ็บป่วย ครอบคลุมทุกระบบของร่างกาย มีศักยภาพในการดูแลคนไข้หนักในแต่ละโรคได้เป็นอย่างดี ทั้งผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพทั่วไป ผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน รวมถึงผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนของโรค ตามความเหมาะสมเฉพาะราย ภายใต้การดูแลจากทีมแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง ด้วยระบบการดูแลที่ครอบคลุมในทุกขั้นตอน ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

ประกอบไปด้วยทีมแพทย์สหสาขาโรคทั่วไปประจำโรงพยาบาล 100 ท่าน แพทย์นอกเวลา 150 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติเฉพาะด้าน ห้องตรวจ OPD 100 ห้อง สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้วันละ 2,500 คน ห้องผ่าตัดใหญ่ 20 ห้อง ห้องผ่าตัดเล็ก 40 ห้อง เตียงรองรับผู้ป่วยในจำนวน 400 เตียง ซึ่งเพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วยที่เข้ามารักษาอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

ศูนย์โรคทั่วไป โรงพยาบาลยันฮี ได้นำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาช่วยในการรักษา อาทิ การใช้กล้องในการตรวจ วินิจฉัยและผ่าตัด เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อน แผลเล็ก ฟื้นตัวเร็ว มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพความรู้ เทคนิควิธี ให้กับบุคลากรในสาขาวิชาชีพ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้การดูแลผู้รับบริการมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และปลอดภัยสูงสุด

ศูนย์โรคทั่วไป ดูแลสุขภาพของคุณ ครอบคลุมทุกระบบในร่างกาย