รีวิว การเปลี่ยนเสียง คุณจีจี้ ธีรดา บุญนิยมความรู้สึกจากคุณจีจี้ ธีรดา บุญนิยม ซึ่งเข้ารับการรักษา "เปลี่ยนเส้นเสียง" ไปดูกันค่ะ ว่าก่อนและหลังการรักษาเสียงของเธอมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด
Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons