chat

รีวิวแปลงเพศจากชายเป็นหญิง


รีวิวแปลงเพศจากหญิงเป็นชาย (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

การผ่าตัดแปลงเพศ ไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทย นอกจากการแปลงเพศจากชายเป็นหญิงที่เราเห็นกันมามากและเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว การผ่าตัดแปลงเพศจากหญิงเป็นชาย ก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นและยังได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้นด้วย

 

รีวิวแปลงเพศจากหญิงเป็นชาย โดยคุณริน ครบ 1 ปี