ตรวจสอบระบบบัญชีและการเงิน

ตรวจสอบระบบบัญชีและการเงิน

ตำแหน่งงาน : ตรวจสอบระบบบัญชีและการเงิน

คุณสมบัติ : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25-45 ปี 2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.มีประสบการณ์งานตรวจสอบด้านการเงินหรือบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี 4.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบและระบบควบคุมภายใน หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 5. เข้าใจมาตรฐานการเงินและบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 6.มีความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง 7.มีความรู้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ร่วมจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของกระบวนการทำงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อออกแบบระบบการตรวจสอบ (Audit Program) 2. จัดทำแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ที่แสดงถึงขอบเขตการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีเสนอให้กับคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนดำเนินการตรวจสอบ (Audit Plan) 3. ดำเนินการตรวจสอบงานของระบบการเงินและบญชีโดยใช้วิธีการตรวจสอบต่างๆ ตามแผนงานที่กำหนด 4. จัดทำสรุปผลการตรวจสอบพร้อมทั้งนำเสนอปัญหาหรือประเด็นข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญจากการตรวจสอบพร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการป้องกันแก้ไขให้กับคณะกรรมการบริษัท 5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีตามคำสั่งให้แก้ไข/ปรับปรุง 6. จัดเก็บเอกสารและข้อมูลการตรวจสอบให้เป็นไปตามคู่มือมาตราฐานงานตรวจสอบ 7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : โรงพยาบาลยันฮี

 

สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์

454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

02-879-0300, 02-435-7545หรือ 1723

info@yanhee.co.th

แผนที่โรงพยาบาล

ข้อมูลการเดินทาง

รถประจำทางที่ผ่าน
สาย 18, 110, 175, 203, ปอ.18, ปอ.170, ปอ.203

วิธีการเดินทางโดยรถไฟฟ้า
สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ไปยังสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จากนั้นเดินทางโดยรถเมล์สาย18(ฝั่งรพ.ราชวิถี) หรือแท็กซี่ มายังโรงพยาบาลยันฮี

Show Buttons
Hide Buttons