พญ.วิภาวี วิทยาวนิชชัย

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 11.00-20.00 น.
อังคาร 11.00-16.00 น.
พุธ 11.00-20.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

หมายเหตุ :

พญ.วิภาวี วิทยาวนิชชัย
Dr. Wipawee Wittayavanichai
ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2539

แพทย์เฉพาะทางสาขาตจวิทยาและอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

 • สาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ. 2545
 • เวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2546
 • ประกาศนียบัตรสาขาวิชาตจวิทยา รพ.รามาธิบดี พ.ศ. 2549

การศึกษาหลังปริญญา

 • Advance course Filler, Botox, Ulthera, Thermage, Picoway andLaser
 • American Academy of Aesthetic Medicine
 • World Congress of Dermatology
 • Eurasian Congress of Aesthetic Dermatology ICAD

สมาชิก/ชมรม

 • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในการรักษา

 • Filler และ Botox เพื่อปรับรูปหน้า
 • Ulthera, Thermage ยกกระชับใบหน้า

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 11.00-20.00 น.
อังคาร 11.00-16.00 น.
พุธ 11.00-20.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

หมายเหตุ :