พญ.อุสรี ศรีสุทัศนวงษ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 08.00-11.00 น.
พฤหัส 08.00-11.00 น.
ศุกร์ 08.00-17.00 น.
เสาร์ 08.00-16.00 น.
อาทิตย์ 08.00-10.00 น.

หมายเหตุ :

พญ.อุสรี ศรีสุทัศนวงษ์
Dr. Usaree Srisutasanavong
ศูนย์จิตเวช

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2547

วุฒิบัตร

 • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2548
 • สาขาจิตเวชศาสตร์ พ.ศ. 2551
 • วุฒิบัตรขั้นสูงวิทยาศาสตร์แพทย์คลินิก สาขาจิตเวชศาสตร์ พ.ศ. 2551

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

 • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • จิตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • ชมรมความผิดปกติทางอารมณ์แห่งประเทศไทย
 • ศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในการรักษา

 • โรคจิตเวชทั่วไป โรคจิตเวชในผู้ใหญ่
 • ภาวะวิตกกังวล โรควิตกกังวล โรคแพนิค โรคย้ำคิดย้ำทำ
 • โรคความผิดปกติทางอารมณ์ โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว
 • โรคจิตเภท โรคหลงผิด หรืออาการทางจิตอื่นๆ
 • โรคพฤติกรรมการรับประทานผิดปกติ
 • บำบัดรักษาการติดสุรา บุหรี่และสารเสพติด
 • ปัญหาการนอนผิดปกติ , นอนไม่หลับ
 • ประเมินสภาพจิตและความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการแปลงเพศ
 • ประเมินสภาพจิตก่อนการรับบุตรบุญธรรม
 • ปัญหาความสัมพันธ์ และปัญหาครอบครัว ครอบครัวบำบัด คู่สมรสบำบัด
 • ปัญหาอารมณ์และพฤติกรรมผิดปกติในผู้ป่วยสูงอายุหรือสัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อม
 • พฤติกรรมบำบัด จิตบำบัด

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 08.00-11.00 น.
พฤหัส 08.00-11.00 น.
ศุกร์ 08.00-17.00 น.
เสาร์ 08.00-16.00 น.
อาทิตย์ 08.00-10.00 น.

หมายเหตุ :