พญ.อุสรี ศรีสุทัศนวงษ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ 08.00-17.00 น.
เสาร์ 08.00-16.00 น.
อาทิตย์ 08.00-10.30 น.

หมายเหตุ :

พญ.อุสรี ศรีสุทัศนวงษ์
Dr. Usaree Srisutasanavong
ศูนย์จิตเวช

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2547

วุฒิบัตร

  • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2548
  • สาขาจิตเวชศาสตร์ พ.ศ. 2551
  • วุฒิบัตรขั้นสูงวิทยาศาสตร์แพทย์คลินิก สาขาจิตเวชศาสตร์ พ.ศ. 2551

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
  • จิตแพทย์แห่งประเทศไทย
  • ชมรมความผิดปกติทางอารมณ์แห่งประเทศไทย
  • ศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในการรักษา

  • ประสบการณ์ด้านจิตเวช

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ 08.00-17.00 น.
เสาร์ 08.00-16.00 น.
อาทิตย์ 08.00-10.30 น.

หมายเหตุ :