นพ.ธานินทร์ พันธุ์สุขผล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 17.00-20.00 น.
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 08.00-20.00 น.
พฤหัส 13.00-20.00 น.
ศุกร์ 08.00-20.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.ธานินทร์ พันธุ์สุขผล
Dr. Thanin Phansukphon
แพทย์ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2544

วุฒิบัตร

ศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2552

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 17.00-20.00 น.
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 08.00-20.00 น.
พฤหัส 13.00-20.00 น.
ศุกร์ 08.00-20.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :