นพ.ทวีชัย จันทร์เพ็ญ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-13.30 น.
อังคาร -
พุธ 09.00-16.00 น.
พฤหัส 09.00-16.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 09.00-13.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.ทวีชัย จันทร์เพ็ญ
Dr. Taweechai Junpen
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2534

วุฒิบัตร

  • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาประสาทศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2541

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

  • สมาชิกราชวิทยาลัยประสาทศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในการรักษา

มีประสบการณ์ด้านประสาทศัลยศาสตร์ มากกว่า 22 ปี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-13.30 น.
อังคาร -
พุธ 09.00-16.00 น.
พฤหัส 09.00-16.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 09.00-13.00 น.

หมายเหตุ :