พญ.ธวัลรัตน์ จีรบรรเจิดชัย

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 8.00-15.00 น. และ 20.00-08.00 น.
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส 8.00-15.00 น.
ศุกร์ 8.00-15.00 น.
เสาร์ 20.00-08.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ : ทุกวันจันทร์ ออกตรวจศูนย์ตรวจสุขภาพ และเวลา 20.00-08.00 น. ออกตรวจแผนกฉุกเฉิน (ER)

พญ.ธวัลรัตน์ จีรบรรเจิดชัย
Dr. Tavanrat Jerabanjedchai
แพทย์ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ศูนย์ฉุกเฉิน

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 8.00-15.00 น. และ 20.00-08.00 น.
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส 8.00-15.00 น.
ศุกร์ 8.00-15.00 น.
เสาร์ 20.00-08.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ : ทุกวันจันทร์ ออกตรวจศูนย์ตรวจสุขภาพ และเวลา 20.00-08.00 น. ออกตรวจแผนกฉุกเฉิน (ER)