พญ.ธนิยา ก่อวนิช

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 09.00-19.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ 08.00-16.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 10.00-19.00 น.

หมายเหตุ :

พญ.ธนิยา ก่อวนิช
Dr. Taniya Gorvanich
ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2542

วุฒิบัตร

  • สาขาตจวิทยา (ผิวหนัง)พ.ศ. 2549

การศึกษาหลังปริญญา

  • Visiting Physician Dermatosurgery UCSF, USA พ.ศ. 2550
  • Clinical Fellow Dermatosurgery สถาบันโรคผิวหนัง พ.ศ. 2551 

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (สมาชิกสามัญ)
  • สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช (สมาชิกสามัญ)

ประสบการณ์ในการรักษา

  • ประสบการณ์ในการรักษาด้านผิวหนัง

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 09.00-19.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ 08.00-16.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 10.00-19.00 น.

หมายเหตุ :