นพ.ธนพล อุตตมานนท์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-13.00 น.
อังคาร 07.00-15.00 น.
พุธ 07.00-15.00 น.
พฤหัส 07.00-20.00 น.
ศุกร์ 07.00-13.00 น.
เสาร์ 07.00-14.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.ธนพล อุตตมานนท์
Dr. Tanapol Uttamanond
ศูนย์อายุรกรรม
ศูนย์ไตเทียม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2539

วุฒิบัตร

  • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ. 2544
  • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์โรคไต พ.ศ. 2546

การศึกษาหลังปริญญา

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

สมาชิก/ชมรม

ประสบการณ์ในการรักษา

มีประสบการณ์ด้านอายุรกรรม มากกว่า 17 ปี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-13.00 น.
อังคาร 07.00-15.00 น.
พุธ 07.00-15.00 น.
พฤหัส 07.00-20.00 น.
ศุกร์ 07.00-13.00 น.
เสาร์ 07.00-14.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :