พญ.สุธาสินี เชาว์โพธิ์ทอง

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 07.00-17.00 น.
พฤหัส 07.00-12.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ 07.00-12.00 น.
อาทิตย์ 07.00-16.00 น.

หมายเหตุ :

พญ.สุธาสินี เชาว์โพธิ์ทอง
Dr. Sutasinee Chaopotong
แพทย์ศูนย์รังสี

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2546

วุฒิบัตร

รังสีวิทยาทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 07.00-17.00 น.
พฤหัส 07.00-12.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ 07.00-12.00 น.
อาทิตย์ 07.00-16.00 น.

หมายเหตุ :