พญ.สุธาสินี เชาว์โพธิ์ทอง

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 07.00-17.00 น.
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 07.00-16.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.สุธาสินี เชาว์โพธิ์ทอง
Dr. Sutasinee Chaopotong
แพทย์ศูนย์รังสี

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2546

วุฒิบัตร

รังสีวิทยาทั่วไป พ.ศ. 2553

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 07.00-17.00 น.
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 07.00-16.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :