พญ.สุธาสินี เชาว์โพธิ์ทอง

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 07.00-17.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 07.00-16.00 น.

หมายเหตุ :

พญ.สุธาสินี เชาว์โพธิ์ทอง
Dr. Sutasinee Chaopotong
ศูนย์รังสี

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2546

วุฒิบัตร

  • สาขารังสีวิทยาทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ประสบการณ์ในการรักษา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 07.00-17.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 07.00-16.00 น.

หมายเหตุ :