พญ.สุพรรณี คูณแสง

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 10.00-20.00 น.
พฤหัส 10.00-20.00 น.
ศุกร์ 10.00-20.00 น.
เสาร์ 10.00-20.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.สุพรรณี คูณแสง
Dr. Suphannee Koonsaeng
ศูนย์สูติ-นรีเวช

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต University of Delhi  พ.ศ.2530

วุฒิบัตร

  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา พ.ศ. 2537
  • มะเร็งนรีเวชวิทยา พ.ศ 2552

การศึกษาหลังปริญญา

  • The Advance Vaginal and Pelvic Reconstructive Surgery Workshop Veginal Hysterectomy Module Anatomy and Incontinenve Module Pelvic Organ Prolapse Module : The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists School of Oriental and Africans Studies
  • The CME Activity titled Reconstructive Vaginal Surgery : Innovations vin Medical Education & Training (imet)
  • Chiang Mai Urogynecology Workshop Hand-on pelvic floor surgery in soft cadavers : Department of Obestetrics and Gynecology, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2553

สมาชิก/ชมรม

ประสบการณ์ในการรักษา

มีประสบการณ์ด้านสูติ-นรีเวช มากกว่า 18 ปี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 10.00-20.00 น.
พฤหัส 10.00-20.00 น.
ศุกร์ 10.00-20.00 น.
เสาร์ 10.00-20.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :